Liên kết website

Thống kê truy cập
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các quy định pháp luật về căn cước, định...

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra của UBND thành phố
Ngày 11/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã giám sát kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; Kết ...

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các quy định pháp luật về căn cước, định...